axe

They Say

aches                    Jake’s                    stakes

bakes                    hakes                    steaks

Blake’s                 lakes                      strakes

brakes                  makes                   takes

breaks                 quakes                   wakes

cakes                    rakes

drakes                  sakes

Drake’s                shakes

fakes                    slakes

flakes                  snakes

Return

%%footer%%